สอศ.ร่วมมือกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

นายสาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำความร่วมมือกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (ม.ทสส.) ร่วมดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ และน้อมนำหลักการและวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง

นายสาโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างสังคมและประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการประพฤติทุจริตมิชอบ ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมมือกันในการส่งเสริม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การดำรงชีวิต การทำงาน และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สอศ. เป็นกำลังที่สำคัญ แก่ประเทศชาติ ตระหนักในความรู้รักสามัคคี ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม อีกทั้งร่วมมือกันในการเสริมสร้าง ป้องกัน และขจัดการทุจริต ประพฤติมิชอบในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมทั่วไป และเพื่อร่วมมือกันผนึกกำลังเป็นภาคีเครือข่ายในการป้องกัน และเสริมสร้างค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ใสสะอาด

ด้าน คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการ (ม.ทสส.) กล่าวว่า ม.ทสส.และสอศ.จะร่วมจัดทำหลักสูตรตามโครงการฯ ให้ตรงกับความจำเป็น และหรือความต้องการของแต่ละสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การจัดหาและเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการดำเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร และร่วมกับสถานศึกษาในการวางแผนดำเนินการ การประเมินผล และการติดตามผล การเรียนรู้ตามโครงการฯ ที่ดำเนินการแต่ละครั้ง ร่วมมือกับ สอศ. ในการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ เป็นรายปี จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ สอศ. เพื่อการตรวจสอบผลการดำเนินการ และร่วมกำหนดแนวทาง หรือนโยบาย พร้อมมาตรการเพิ่มการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในปีต่อไป และร่วมมือกับ สอศ. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการภาพรวมเป็นรายปี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สอศ. ขอขอบคุณ ม.ทสส. ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและมีความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ใสสะอาด นายสาโรจน์ กล่าวปิดท้าย

***************************************