กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ปี 63 ให้ 32 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 ก.พ. 65 กรมบัญชีกลางได้จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริหาร ด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน 54 รางวัล ประกอบด้วย 11 ประเภทรางวัล ได้แก่

1. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

2. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย

3. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ

4. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ

5. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด

6.รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

7. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน

8. รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

9. รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

10. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง (ถ้วยรวม)

11. ใบประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

“รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน หากหน่วยงานของรัฐใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ก็จะส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะยังคงมุ่งมั่น ปฏิบัติงานในการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังในภาพรวมของประเทศ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพต่อไป” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวทิ้งท้าย