กรม สบส.รวมพลัง อสม.ทั่วไทย ชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ สร้างสังคมไทยไร้ควันบุหรี่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระดม อสม.ทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ “อสม.จิตอาสา ชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 15 -29 มีนาคม พ.ศ.2562 เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2562 โดยให้ชักชวนคนสูบบุหรี่ในชุมชนให้เข้าร่วมโครงการฯ และติดตามผลต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่กลับมามีสุขภาพดี ลดการเกิดโรค สร้างสังคมไทยไร้ควันบุหรี่

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดโรค และสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ ซึ่งในปี 2562 กรม สบส.ได้จัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ และพิธีมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี

นายแพทย์ณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า กิจกรรมรณรงค์ “อสม.จิตอาสา ชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติในปีนี้ ได้กำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 29 มีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้คนไทยหันมาเลิกสูบบุหรี่และลดการเกิดโรค เช่น โรคมะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น โดยให้ อสม.1,040,000 คน สำรวจ และชักชวนคนสูบบุหรี่อย่างน้อย 3 คน เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกสูบบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมแนะนำวิธีง่ายๆ ในการลดความอยากบุหรี่ เช่น นวดนิ้วหัวแม่เท้าหรือทานผลไม้รสเปรี้ยว และติดตามการบำบัด ให้กำลังใจต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อสังเกตและป้องกันการกลับมาสูบซ้ำ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานให้ รพ.สต.ในพื้นที่ โดยตั้งเป้าลดผู้สูบ 3 ล้านคน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,868,619 คน และมีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 6 เดือนจำนวน 59,230 คน  สำหรับการมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติประจำปี 2562 กรม สบส. ได้ดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยมีรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ 11 สาขา รางวัล อสม.ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้ 4 รางวัล และ อสม.กทม.ระดับชาติ 1 รางวัล นอกจากนี้แล้วจะมีการมอบบัตร Smart Card อสม.ให้กับผู้แทนประธาน อสม. ระดับเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

***********************************