📢 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการ ฉีด Pfizer 5 – 11 ปี จ.นนทบุรี ในระยะแรก (เดือน ก.พ. 2565)

‼️ กลุ่มเป้าหมาย : เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี ถึง 11 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค*** ที่มีฐานข้อมูลในระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล (ตามแนวทางการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขลอตแรกที่ประเทศไทยได้รับการส่งมอบ 3 แสนโดส)

📍 สถานที่ : ฉีด ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง ตามรายละเอียดในภาพ

💉 ระยะเวลาระหว่าง เข็ม 1 และ เข็ม 2 เท่ากับ 8 สัปดาห์

📲 ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะเป็นผู้ประสานงานกับผู้ปกครอง ในการนัดหมาย เด็กตามกลุ่มเป้าหมายมาฉีดวัคซีน ตามวันเวลาที่ โรงพยาบาลกำหนด ต่อไป

‼️ 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย

1️⃣ บุคคลที่มีโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น)

2️⃣ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

3️⃣ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

4️⃣ โรคไตวายเรื้อรัง

5️⃣ โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

6️⃣ โรคเบาหวาน

7️⃣ กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า