สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 7 ก.พ. 65

+ ภาคเหนือตอนบน มีอากาศหนาวเย็นลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนในภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี (66 มม.) จ.น่าน (54 มม.) และ จ.พังงา (38 มม.)

+ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง บริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งบริเวณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 33,153 ล้าน ลบ.ม. (57%) ขนาดใหญ่ 26,722 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และ สิริกิติ์)

+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง แม่กลอง อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำ ที่ท่าจีน และแม่กลอง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

+ สทนช. ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และภาคีเครือข่าย (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และ Academy for International Cooperation-AIZ Bangkok ดำเนินการ “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management, IWRM) และการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem – based Adaptation, EbA) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (TGCP-WATER) ถ่ายทอดหลักการ CRVA (Climate Risk and Vulnerability Assessment) สำหรับเป็นข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่ การแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ และการใช้โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว/เทา หรือการใช้แบบผสมผสาน ควบคู่กันผ่านพื้นที่นำร่องลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาแผนแม่บทลุ่มน้ำที่สนับสนุนการใช้มาตรการทางระบบนิเวศ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ สทนช. เน้นย้ำให้นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำตามความเหมาะสม ในการพัฒนาแผนแม่บทลุ่มน้ำ ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561