สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ นิเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางชนกพร จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางไปนิเทศสนามสอบในการดำเนินงานจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยได้ดำเนินการจัดสอบให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับชาติ ต่อไป โดยมีประธานศูนย์สอบและกรรมการศูนย์สอบ ร่วมนิเทศ ณ สนามสอบของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์