สธ. ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้กับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศในวันที่ 26 มีนาคม 2562 นี้

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการออกกฎกระทรวงดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  25 มกราคม 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

นายแพทย์บัญชา กล่าวต่อไปว่า กฎกระทรวงฉบับนี้ แบ่งสถานบริการออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สถานบริการที่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การให้บริการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด  การทดสอบการตั้งครรภ์ การรับฝากครรภ์และคลอดบุตร การดูแลอนามัยแม่และเด็ก หรือบริการอื่น ๆที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น และ 2) สถานบริการที่ไม่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นสถานบริการที่ให้การดูแลรักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น โรคหู คอ จมูก ผิวหนัง จิตเวช ระบบประสาท ศัลยกรรมตกแต่งกายภาพบำบัด และสถานบริการด้านเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น โดยสถานบริการที่ไม่มีบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สามารถจัดบริการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรืออาจให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องตามความพร้อมและความเหมาะสม

“สำหรับการดำเนินงานของสถานบริการที่มีบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์นั้น กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดประเด็นสำคัญของการให้บริการ ดังนี้ 1) การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจัดให้มีบริการให้คำปรึกษา   2) การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน โดยไม่มีอคติ รักษาความลับ และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่นที่มารับบริการ และ 3) ในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถจัดบริการตามความต้องการของวัยรุ่นได้ ต้องมีการส่งต่อไปยังสถานบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการดูแลทั้งทางด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้ ได้กำหนดให้วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี สามารถตัดสินใจด้วยตนเองในการรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ยกเว้น กรณีการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งดำเนินการแจ้งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบด้วยแล้ว” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

**************************************