อธิบดีกสร. มอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการใช้ GLP

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน โดยมีสถานประกอบกิจการ จำนวน 62 แห่ง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

****************************************