ชป.เร่งตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบการก่อสร้างอ่างฯห้วยแร้งเพิ่ม 9 ราย

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ชาวตราด 19 ครอบครัวเดือดร้อนจากการเวนคืนที่ทำอ่างเก็บน้ำ 23 ปี ยังไม่ได้รับค่าชดเชย เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปแล้ว

นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด ชี้แจงกรณีนี้ว่า จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าผู้ร้องเรียนได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน จำนวน 40 ราย 64 แปลง ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน และที่ประชุมได้มีมติให้กรมชลประทานประสานช่างรังวัดของกรมที่ดิน และเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอบ่อไร่ เข้าดำเนินการตรวจสอบรังวัดที่ดินตามที่ผู้ร้องเรียนได้กล่าวอ้างแล้ว ผลปรากฎว่าราษฎรที่ได้ยื่นคำร้องเรียน มีทั้งหมด 40 ราย 64 แปลง โดยเป็นกลุ่มที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม มติ ครม. แต่ยังไม่ตัดสิทธิ์ของราษฎรที่จะไปดำเนินการใช้สิทธิทางอื่น คณะกรรมการฯ จึงได้มีการประชุมทบทวนมติเรื่องการจ่ายเงินค่าทดแทนหลายครั้งตามที่ราษฎรร้องขอ แต่ราษฎรเหล่านี้ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันและเชื่อได้ว่า ตนได้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ในที่ดินดังกล่าว ก่อนวันที่ 4 ธ.ค. 39 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มต้นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มราษฎรดังกล่าวได้ดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาล จำนวน 10 คดี โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้ยกฟ้อง จำนวน 6 คดี ผู้ฟ้องขอถอนฟ้อง จำนวน 3 คดี และพิพากษาให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทน 1 คดี อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้พิจารณาประเด็นการร้องเรียนอีกครั้ง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา พบว่ามีราษฎร 9 ราย ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลและกล่าวอ้างว่ามีรายชื่ออยู่ในบัญชีจ่ายค่าทดแทนในครั้งแรก แต่ไม่ได้รับค่าทดแทน โครงการชลประทานตราด จึงได้รับเรื่องไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และจะได้นัดหารือร่วมกันพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และราษฎรทั้ง 9 ราย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป