กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งช่วยเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียม 3 มาตรการรองรับป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติ ปี 2562

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่า ฤดูร้อนปีนี้จะมาเร็วและนานมากกว่าทุกปี ซึ่งอาจยาวนานไปจนถึงราวเดือนพฤษภาคม 2562 โดยฤดูร้อนปีนี้จะมีอุณหภูมิร้อนกว่าปี 2561 มากกว่าค่าปกติราว 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในเขื่อนที่ลดน้อยลง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญในการเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ในปี 2562 โดยกำหนดมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อพื้นที่การเกษตร ไว้ 3 ด้าน ดังนี้

  1. การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านพืชให้เป็นปัจจุบัน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่เกษตรกรในการดูแลรักษาต้นพืช ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็น ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คลุมโคนต้นด้วยหญ้าแห้ง ฟางข้าว การจัดทำระบบน้ำในสวนไม้ผล และเตรียมการป้องกันด้านศัตรูพืช ออกสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธี
  2. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ และรณรงค์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด และจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ ออกเยี่ยมให้คำแนะนำด้านวิชาการ การดูแลรักษาต้นพืช การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งประเมินผลกระทบเบื้องต้น
  3. การฟื้นฟู สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบภัยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเงินแก่เกษตรกร โดยใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 หรือขอใช้เงินงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ให้เกษตรกรมีเงินทุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเพาะปลูกพืชในรอบการผลิตถัดไป โดยช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพืชที่เสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 คือ ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร.0 2579 9523

**********************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : ข่าว

กองแผนงาน : ข้อมูล, มีนาคม 2562