กรมประมง…ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มีนาคม 2565

กรมประมง…ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มีนาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในปัจจุบันถึงแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ จนได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างรัดกุม และต้องคงไว้ซึ่งมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 จึงมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนและสาธารณสุขของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ในงานที่ให้บริการ โดยลดการเดินทางมาติดต่อราชการ เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค และไม่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมายที่กำหนดเวลาให้ปฏิบัติ กรมประมงจึงได้ออกประกาศเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรองหรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 14 เรื่อง ได้แก่

1.1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

1.2. ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ

1.3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก

1.4. หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

1.5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์

1.6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC

1.7. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

1.8. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)

1.9. หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร

1.10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

1.11. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน

1.12. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ

1.13. ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำชั้นปลอดภัย

1.14. ใบรับรองมาตรฐานจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

2. เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศนี้แล้ว ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามข้อ 1 ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

โฆษกกรมประมงกล่าวในตอนท้าย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การออกประกาศของกรมประมงในครั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถประกอบกิจการได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุของหนังสือรับรอง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยกัน