“ตามรอยพ่อฯ ปี 9” จัดกิจกรรมรณรงค์ ปั่น 119 กม. ณ จุดเริ่มต้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา ตอกย้ำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

“ตามรอยพ่อฯ ปี 9” จัดกิจกรรมรณรงค์ ปั่น 119 กม. ณ จุดเริ่มต้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา ตอกย้ำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ทุกวิกฤตได้อย่างยั่งยืน ส่งต่อแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาต่อไปไม่รู้จบ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:15 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ร่วมพิธีปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 9 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ (อ.ยักษ์) เป็นประธาน อันเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมของโครงการฯ โดยขบวนจักรยานเริ่มต้นจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ผ่านพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อันเป็นแก้มลิงเก็บน้ำสำคัญของจังหวัด ไปยัง โคกหนองนาโปรดปัน” ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา รวมระยะทาง 119 กม. โดยมี พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า เลขานุการคณะทำงานศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบฏิบัติการ บ.เชฟรอนประเทศไทย จำกัด ร่วมในขบวนจักรยาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” (ตามรอยพ่อฯ) เกิดจากความร่วมมือของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ศาสนา และสื่อมวลชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน มาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เกิดความตระหนัก และนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ตามแผนหลัก 9 ปี

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ๆ ละ 3 ปี ระยะแรก คือ การตอกเสาเข็ม สร้างการรับรู้ ระยะที่ 2 การแตกตัว เป็นการขยายผล สร้างคน สร้างครู สร้างเครื่องมือเพื่อยกระดับเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะที่ 3 การขยายผลเชื่อมโยงทั้งระบบ ซึ่งเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับสู่การแข่งขันได้ ต่อยอดการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานให้เกิดความยั่งยืนขึ้น ด้วยการเดินตามบันใด 9 ขั้นไปสู่ความพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา และการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์ เพราะหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนา คือ คนโครงการจึงพยายามสร้างคน จากคนมีใจ สู่เครือข่าย และแม่ทัพผู้พาทำ เพื่อร่วมกันสืบสานศาสตร์พระราขาต่อไป

ข่าว : ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/