กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้งานเส้นทางสาย กส.2062 จ.กาฬสินธุ์ ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร พัฒนาเส้นทางสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้งานเส้นทางสาย กส.2062 จ.กาฬสินธุ์ ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร พัฒนาเส้นทางสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ยกระดับประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในสายทาง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดใช้งานถนนทางหลวงชนบทสาย กส.2062 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 – เขื่อนลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยส่งเสริมเส้นทางคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการยกระดับมาตรฐานงานทางในโครงข่ายคมนาคมเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ถนนทางหลวงชนบท กส.2062 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 – เขื่อนลำปาว เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังเขื่อนลำปาวมีพื้นที่ติดกับแนวคันคลองชลประทานซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรตลอดเส้นทาง ประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรและคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสภาพผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรัง ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเกิดความล่าช้า ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย กส.2062 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 – เขื่อนลำปาว อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อปรับปรุงเส้นทางให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เกษตรกรในพื้นที่สามารถขนส่งผลผลิตได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง

การก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย กส.2062 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 – เขื่อนลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นถนนชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 บริเวณ กม.ที่ 6+530 ถึง กม.ที่ 14+946 ระยะทาง 8.416 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 บริเวณ กม.ที่ 16+421 ถึง กม.ที่ 22+700 ระยะทาง 6.279 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดโครงการ 14.695 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชุมชน รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจรตลอดสายทาง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 109,109,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาท) ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว