สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อดำเนินการจัดสอบให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ

โดยทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ต่อไป โดยมีประธานศูนย์สอบและกรรมการศูนย์สอบเข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ