กรม สบส. ติวเข้มเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ กรมพินิจฯ ผลักดันยุว อสม. พัฒนาเยาวชนผู้นำการคุ้มครองด้านสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มอบรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรม ให้มีความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อปั้นยุว อสม. ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์ฝึกและอบรมฯ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 19 แห่ง ให้เข้าใจในแนวคิดการพัฒนาศักยภาพยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและการดูแลสุขภาพเพื่อน คนในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านสุขภาพ ให้เป็นยุว อสม.หรือผู้นำด้านสุขภาพ ที่มีทักษะ รวมถึงมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา สามารถเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในสถานควบคุมได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส ให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพที่ดีมีทักษะในการใช้ชีวิต ทั้งตอนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ และเมื่อกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ต่อไป โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งจะได้แกนนำด้านสุขภาพในศูนย์ฝึกและอบรมฯ จำนวน 190 คน

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การดำเนินการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา และกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ “ด้านสุขภาพ” จำนวน 19 แห่ง ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์  ในหัวข้อ แนวคิดการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพและการประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาจะเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้และแนวทางในการจัดทำแผนสุขภาพ รวมถึงความรู้ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในการดูแลสุขภาพ

“ การจัดอบรมในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 จะเป็นการอบรมให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมทั้ง 19 แห่ง ให้มีความพร้อม จากนั้น เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจะไปดำเนินการ พัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ ที่มีความตั้งใจเป็นยุว อสม. ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญคือต้องเป็นเด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสา มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์สุจริต และสิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเป็นยุว อสม. คือ ได้รับใบประกาศนียบัตร และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สะสมความดี เพื่อโอกาสลดการฝึกอบรมและโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการดำเนินงานจะส่งผลให้กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีหลักสูตรสำหรับเยาวชนอาสาพัฒนาสุขภาพ และมีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเด็ก และเยาวชนในการดำเนินการด้านสุขภาพภายในศูนย์ฝึกและอบรมฯ อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถลดจำนวนวันฝึกอบรม และการสะสม Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อีกด้วย”