องคมนตรี ชื่นชมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดชายแดนใต้

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ชื่นชมศักยภาพเป็นแม่ข่ายโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” สร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ (14 มีนาคม 2562) นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  พร้อมด้วยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และเปิดอาคารคลอดและผู้ป่วยใน 90 เตียง  ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รับฟังและร่วมแก้ปัญหาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 12  กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้นำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับประชาชน ในการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ เช่น การทำความสะอาดสถานที่ศาลาละมหาด สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย นอกจากนี้ ได้พัฒนาศักยภาพระบบบริการ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รับดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง ไม่ต้องไปโรงพยาบาลจังหวัด เช่น การผ่าตัดทางสูตินรีเวช รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากการจราจร การตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่สำคัญ การดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤต ศูนย์ไตเทียม อาชาบำบัดในเด็กออทิสติกและสมาธิสั้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต สร้างสมาธิและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

นายแพทย์เจษฎากล่าวต่อว่า ด้านการส่งเสริมการรักษาและดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งมีการผลิตยาสมุนไพรทั้งยารับประทานและยาทาภายนอกเพื่อใช้ภายในจังหวัด โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP – WHO ผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการรับรองฮาลาล (HALAL) ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และหัตถเวชกรรมไทย รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นคือโต๊ะบีแด (ผดุงครรภ์โบราณ) มาให้บริการร่วมกับบุคลากรแผนปัจจุบันในการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล ให้ได้รับการดูแลครบถ้วน ทั้งร่างกายและจิตใจ

****************************************