พม. บูรณาการจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเจตนารมณ์ “คนปากน้ำ ห่วงใยใส่ใจ คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน”

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการรณรงค์“สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตระหนักถึงคุณค่าของกลุ่มเป้าหมายในฐานะมนุษย์ที่ควรได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน จึงดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลือ ภายใต้มาตรการ 3 ด้าน ประกอบด้วย มาตรการป้องกัน (Preventions) มาตรการคุ้มครอง (Protection) และมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Partnership) เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานตระหนักในคุณค่าของตนเอง ภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง รวมถึงให้สังคมตระหนัก ยอมรับ และมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อว่า พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ภายใต้นโยบาย DSDW CANNON 2018 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก และขยายผลมายังจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งที่ 2 เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เทศกาลสงกรานต์พระประแดง ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัดและประเทศไทย

การจัดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา ให้ความรู้ด้านกฎหมายและการให้ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน กิจกรรมบันเทิง อาทิ การแสดงขบวนกลองยาวโดยชมรมผู้สูงอายุบางน้ำผึ้ง การละเล่นเด็กไทยตามรอยพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเยาวชนโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน และการแสดงจากผู้แสดงความสามารถ ตลอดจนบูทกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กระเป๋าจักรสาน เครื่องจักรสานจากก้านจาด ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์และผ้าทอ ศูนย์การเรียนรู้ปลาสลิดบางบ่อ เป็นต้น และหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือ การประกาศเจตนารมณ์ “คนปากน้ำ ห่วงใยใส่ใจ คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ตลอดจนการเดินรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา คนไร้ที่พึ่งและการขอทานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ปรับเปลี่ยนทัศนคติการให้ที่ถูกวิธี เปลี่ยนจากการให้เงิน มาให้โอกาส ให้งานทำแก่กลุ่มเป้าหมาย สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน” โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 721-1-17499-4 เงินบริจาคจะนำไปพัฒนาบำบัดฟื้นฟู สนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพและเป็นทุนประกอบอาชีพแก่คนไร้ที่พึ่ง คนขอทานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกำลังใจ สามารถดำรงชีวิตยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง พลเอก อนันตพร กล่าวตอนท้าย