รมว.พม. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมคู่ขนาน ในช่วงการประชุม CSW สมัยที่ 63

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมคู่ขนาน ในช่วงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 63 (The 63rd Session of the Commission on the Status of Women) หัวข้อ “การคุ้มครองทางสังคมที่ คำนึงถึงมิติทางเพศในอาเซียน : การดำเนินการในระดับภูมิภาคเพื่อความเสมอภาค ยั่งยืน และเติบโตอย่างทั่วถึงเท่าเทียม”

โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ฟิลิปปินส์ UN WOMEN และสำนักเลขาธิการอาเซียน ในการนี้ นางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในนามประเทศไทย หัวข้อ “การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานของประเทศไทย : การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศผ่านการประกันสังคม” ในกิจกรรมคู่ขนานดังกล่าวด้วย

……………………………………………