จิตอาสา 904 จ.น่านและประชาชนจิตอาสา อ.เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านสะจุก จ. น่าน

นาย กิตติไกร ฝีปากเพาะ นาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อ สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพป่าต้นน้ำลำธาร และขยายผลแนวพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรชาวไทยภูเขามีการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างถูกวิธีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง  จึงเล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์ปัญหาสภาพปัญหาพื้นที่มีความลาดชันสูงพื้นที่การเกษตรน้อยขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลทำให้ การเกษตรไม่ได้ผล รวมทั้งประชาชน เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ซึ่งเป็น แหล่งต้นน้ำสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรชาวไทยภูเขามีการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างถูกวิธีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนของกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงดังกล่าว จึงได้ดำเนินการกิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน  1 แห่ง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมบูรณาการท้องที่ท้องถิ่นส่วนราชการในพื้นที่เกี่ยวข้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี