D-DAY 12 มี.ค. กรมอนามัยลดเพิ่มขยะ งดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งองค์กร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้บุคลากรกรมอนามัย ร้านค้า ร้านอาหาร ใส่ใจความสำคัญของการงดใช้พลาสติกไม่เพิ่มขยะ ด้วย 3 มาตรการ โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัดงดใช้ถุงพลาสติก เริ่มตั้งแต่ 12 มีนาคม วันสถาปนากรมอนามัย 67 ปี

วันที่ (12 มีนาคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในโอกาสครบ 67 ปี กรมอนามัย (12 มีนาคมของทุกปี) ว่า นับจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกกระทรวงดำเนินการลดคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการดำเนินงานมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมาย 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ข้าราชการ 2.53 ล้านคนทั่วประเทศ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะ 2) อาคารของหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 100 ดำเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ 3) ขยะของหน่วยงานภาครัฐ  ที่ต้องส่งกำจัดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 4) หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงาน ร้อยละ 10 และ 5) งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชนในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะ สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศนั้น กรมอนามัยได้มีการรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะจากผลการสำรวจปริมาณการใช้พลาสติกของบุคลากรกรมอนามัยของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561 พบว่าบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมอนามัยใช้พลาสติกประมาณ 14 ชิ้น ต่อคนต่อวันหรือประมาณ 18 ล้านชิ้นต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประมาณ 4 ล้านใบต่อปี ซึ่งรับมาจากร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าและตลาดนัดและพบว่าร้านค้าในกรมอนามัยมีการใช้ภาชนะพลาสติกประมาณ 2 ล้านชิ้นต่อปี นอกจากนี้ในการจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมมีการใช้ ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องพลาสติก และช้อน ส้อมพลาสติก โดยในการจัดประชุมก่อให้เกิด ขยะพลาสติกประมาณ 93,600 ชิ้นต่อปี

“สำหรับปีที่ 67 ของกรมอนามัย 12 มีนาคม นี้ กรมอนามัยได้รณรงค์ให้ทุกคนงดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ลดภาระในการนำไปกำจัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน  อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนและขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา   กรมอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ร้านค้า ร้านอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการลดขยะพลาสติกและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานระดับประเทศ ดำเนินการภายใต้ 3 มาตรการ เพื่อปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ 1) บุคลากรและร้านค้าของกรมอนามัย งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและห้ามนำภาชนะโฟมเข้ามาในกรมอนามัย 2) บุคลากรของกรมอนามัย ลดใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติกและภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยร้านค้า ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรมอนามัย งดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้าทุกวันพุธ (No Plastic Bag Day) และขอความร่วมมือให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณกรมอนามัย ลดราคาให้แก่ผู้ที่นำแก้วหรือภาชนะส่วนตัวมาใส่น้ำหรืออาหาร รวมทั้งในการจัดประชุมของกรมอนามัย ให้ลดการใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกสำหรับจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยให้ใช้วัสดุอื่นที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือย่อยสลายได้ง่ายแทนและ 3) บุคลากรและร้านค้าในกรมอนามัยทิ้งขยะลงถังและแยกขยะให้ถูกต้อง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

*****************************************