การติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมโดยใช้ E-mail และ SMS

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามนายจ้างให้มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้มีโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมโดยใช้ E – mail/SMS แทนการออกหนังสือ” โดยสำนักงานประกันสังคมจะใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบนายจ้างให้มาดำเนินการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมทั้งนี้หากนายจ้างได้รับ E – mail/SMS ขอให้ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการลดข้อร้องเรียนและปรับฐานข้อมูลของผู้ประกันตนในระบบ ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจึงขอความร่วมมือไปยังนายจ้างที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนรีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมโดยเร็วเพื่อดำเนินการต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

——————————————-

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน