สธ. สร้างนักยุทธศาสตร์ยุคใหม่ให้เก่งรอบรู้วางแผนดูแลสุขภาพประชาชน

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. แนะนักยุทธศาสตร์ยุคใหม่ต้องมีความรู้รอบด้าน นำมาประยุกต์ใช้วางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Policy & Strategy Training Program : HPT) ว่า การวางแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้กระบวนการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอย่างรอบด้าน ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร และมีการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดนโยบายและแผนแม่บทด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นรุ่นที่ 3 จำนวน 48 คน มีการเรียนรวม 170 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ และด้านการบริหารจัดการ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นนักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดระบบดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง