กรมอนามัย มอบป้าย COVID Free Setting ย้ำความมั่นใจ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และวัดพุทธบาทสุทธาวาส ลำปาง

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายเเพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหารกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการด้านสุขาภิบาลน้ำและอาหาร พร้อมมอบป้ายมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในจังหวัดลำปาง โดยมี นายเเพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และคณะ ให้การต้อนรับ โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ซึ่งเป็นสถานประกอบการประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดโล่ง โดยมีนายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นผู้รับมอบป้าย พร้อมเน้นย้ำการซักซ้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และการตรวจสอบการรับวัคซีนครบ ตามเกณฑ์ผ่านระบบหมอพร้อม ใบรับรองจากสถานพยาบาล หรือระบบ VOE (Verified of Entry)

จากนั้น เดินทางไปยังศาสนสถาน วัดส่งเสริมสุขภาพ ณ วัดพุทธบาทสุทธาวาส อำเภอแจ้ห่ม โดยมีพระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน คุตฺตสีโล) เป็นผู้รับมอบป้าย เพื่อแสดงความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดของสถานประกอบการ

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) ยังคงรณรงค์ให้ทุกคนปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) พร้อมขับเคลื่อนให้สถานประกอบการทุกประเภทได้ถือปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้านพนักงานปลอดภัย และด้านผู้รับบริการ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ใช้ชีวิตในสังคมวิถีถัดไป (Next Normal) อย่างปกติสุขต่อไป

***
กรมอนามัย / 22 มกราคม 2565