ชัยวุฒิ ขานรับนโยบาย นายกรัฐมนตรี ดัน เมตาเวิร์ส ใช้ในsmart farm เเละขายออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริม พัฒนา เมตาเวิร์ส ใช้ใน สมาร์ท ฟาร์ม เเละการค้าขายออนไลน์ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีพร้อม เตือนประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกหลวงออนไลน์ 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นตรวจเยี่ยมเครือข่ายดิจิทัลภาคเหนือและผู้ให้บริการเทคโนโลยี พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล  ผู้ให้บริการเทคโนโลยีผู้ร่วมพัฒนา Digital Ecosystem ของดีป้าซึ่งประกอบไปด้วยนวัตกรรมมทางดิจิทัลที่หลากหลาย โดยขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำเอาเมตาเวริส์ มาใช้ระบบ Smart Farm เเละการค้าขายออนไลน์ , Internet of thing  , Point of sale( POS) , Enterprise resource planning (ERP) , Blockchain เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการประชุม เครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน และ Digital Startup ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สภาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ , บริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัด , กลุ่ม Northern Digital Startup (MANAWORK , OMM wallet) , เทศบาลนครเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานภายในกระทรวงดิจิทัล  ซึ่งมุ่งเน้นขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในเมืองเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศ ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่าย และสะดวก ควบคู่กับการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ตลอดจนการเพิ่มทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกหลวงออนไลน์ด้วย