ปลัดกระทรวงการคลังพร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมบัญชีกลางและนโยบายกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมาย และโครงการขอรับการจัดสรรตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนางสาววาสนา สมมุติคลังเขต 5 นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)

ทั้งนี้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบ้านพักข้าราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 22 มกราคม 2565