รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาววาสนา สมมุติ คลังเขต 5 นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ คบจ. แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมและ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) วันที่ 21 มกราคม 2565