รมว.เฮ้ง พบปะอาสาสมัครแรงงาน จ.ระยอง ยกระดับฝีมือ เร่งจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง จำนวน 25 คน ที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้มีภารกิจในการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง รมว.แรงงาน ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน โดย นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านแรงงาน ปรับรูปแบบการทำงานให้สามารถเข้าถึงพี่น้องแรงงานได้ง่ายขึ้น สร้างการรับรู้ด้านแรงงานให้เข้าถึงในรูปแบบที่เหมาะสม และขอให้คำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งกำชับให้ส่วนราชการในสังกัดมีการใช้ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานในการกำหนดนโยบายและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระดับส่วนกลางและภูมิภาคให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล

นายสุชาติ ยังได้กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดเร่งรัดนโยบายที่สำคัญในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU โดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนการเยียวยากลุ่มธุรกิจผับ บาร์ กิจการกลางคืนทั้งกลุ่มนายจ้าง ที่มีลูกจ้างในระบบประกันสังคม รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน ในกลุ่มธุรกิจ SME กลุ่มลูกจ้างในระบบประกันสังคม รับเงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท และกลุ่มลูกจ้างที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเช่นกัน รวมทั้งการยกระดับฝีมือแรงงาน โดยให้ทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเทรนด์ในปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบายในอนาคต ที่จะต้องเร่งรัดการจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์ ธนาคาร และที่อยู่อาศัยราคาถูก เพื่อผู้ประกันตนและผู้ใช้แรงงาน

“ผมขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ช่วยกันผลักดันให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปได้ด้วยดี และก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

ด้าน นางสุธีรา ผ่องใส อาสาสมัครแรงงานตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ท่านรัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น ได้ลงมาเยี่ยมเยียนและพบปะกับพวกเรา ใครที่ได้เป็น อสร. ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงแรงงาน เราเป็นภาคประชาชนได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานนำข้อมูลของหน่วยงานไปสร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเสนอความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้กับทางจังหวัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบต่อแรงงานที่ทำงานในพื้นที่ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานสามารถช่วยทำความเข้าใจกับแรงงานเหล่านี้ แม้บางเรื่องเรายังไม่เข้าใจแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดมาให้คำแนะนำกับเราอีกช่วงหนึ่ง การทำงานในพื้นที่เราได้รับคำแนะนำ ความเมตตาจากสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ที่ไปอบรม สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนของเรา ต่อยอดในสิ่งที่พวกเราทำอยู่ แม้บางครั้งชาวบ้านอาจจะอยู่ไกลออกไปไม่สามารถเข้าไปอบรมที่ในจังหวัดได้ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองก็ส่งวิทยากรมาอบรมให้ชาวบ้านในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก