ผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่ง มรดกทางวัฒนธรรมผืนสุดท้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนล่าง ที่ยืนหยัดมากว่า 2 ศตวรรษ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา

บ้านสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ช่วงรัชกาลที่ 1 นอกจากการทำนา ที่เป็นอาชีพหลักแล้ว การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ก็ยังเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ มีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ คือผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่ง

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 ได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนา ด้วยการฝึกอบรมการทอ การออกแบบลวดลาย การรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดตั้งธนาคารเส้นไหม โดยได้รับงบประมาณจากกรมหม่อนไหม มีสมาชิก 24 ราย สมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากธนาคารเส้นไหม มีงานทำและมีรายได้ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มประมาณ 100,000 บาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิต-19 ส่งผลกระทบต่อการผลิต และการจำหน่ายผ้าไหมของกลุ่ม ประกอบกับเยาวชนรุ่นหลัง ไม่เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาการใช้ผ้าไหม ซึ่งสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก จะได้จัดทำแผนสนับสนุนด้วยการจัดหาช่องทางการจำหน่าย พัฒนาลวดลายให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนต่อไป