สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการอบรม เสริมสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา

วันที่ 22 กมราคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อยผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ เปิดโครงการอบรม เสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565

โดยได้รับเกียรติจากจาก อาจารย์สิริปตี พุ่มจันทร์ ที่ปรึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี และดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา และในปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จำนวน 9 แห่ง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมส.) ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 16 อำเภอ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ