พช.อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างรายได้ในชุมชน

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้การนำของนางสาวรักนิกร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4 ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน ดำเนินการ จำนวน 6 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคม 2564 ดำเนินการร่วมกับโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอำนาจเจริญ มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 กลุ่ม/ราย มียอดการจำหน่ายทั้งสิ้น 112,280 บาท สินค้าขายดี 3 อันดับแรก ได้แก่

1. ผักอินทรีย์ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านโคกพระ อำเภอปทุมราชวงศา ยอดจำหน่าย จำนวน 10,000 บาท

2. เข็มกลัด พวงกุญแจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิกดู่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า อำเภอหัวตะพาน ยอดจำหน่าย จำนวน 8,300 บาท

3. ปลาทูหอม สุรภาปลาทูหอมสมุนไพร อำเภอปทุมราชวงศา ยอดจำหน่าย 7,500 บาท

ซึ่งครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด