พม. ลงช่วยเหลือคนพิการ สูงอายุ ในสถานดูแลผู้สูงอายุเอกชน ย่านลาดกระบังและหนองจอก พร้อมออกบัตรและรับดูแลสิทธิสวัสดิการคนพิการ

วันที่ 21 ม.ค. 65  เวลา 13.30 น. ณ สถานดูแลผู้สูงอายุเอกชน สาขาลาดกระบัง และสาขาหนองจอก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่ในความดูแลของสถานดูแลผู้สูงอายุเอกชน “ดีทุกวันโฮมแคร์” สาขาลาดกระบัง ที่อาคารพาณิชย์ ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และสาขาหนองจอกที่ห้องพักบริเวณถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีคนพิการซึ่งเป็นผู้สูงอายุมีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่ในสถานดูแลฯ ทั้ง 2 แห่ง จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย พิการทางการเห็น 1 ราย พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3 ราย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 3 ราย และพิการซ้อน (พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายและพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 ราย) และมีผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเป็นคนพิการและยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 4 ราย

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ ดำเนินการให้ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง ร่วมลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริง แนะนำสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พร้อมประสานงานและดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีที่ไม่มีบัตร) เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ได้ประสานญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ (กรณีมีญาติ) เพื่อรับกลับไปดูแล รวมถึงทำความเข้าใจกับครอบครัวของคนพิการในเรื่องการดูแลคนพิการแต่ละประเภท มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และกรณีไม่มีญาติหรือผู้ดูแล กระทรวง พม. โดย พก. รับอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลตามภารกิจ และคุ้มครองสิทธิสวัสดิการของคนพิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสมต่อไป
________________