จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะมาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คจพ.จ) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลเมืองลำตาเสา เทศบาลเมืองเสนา เทศบาลเมืองผักไห่ และเทศบาลเมืองบ้านกรด เป็นกลไกอำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งคณะทำงานฯ รวม 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน 3,368 ครัวเรือน 5,707 คน

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางหลักความคิดในการดำเนินการ และวางแผนการขับเคลื่อนเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน เป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทั้ง 3 ตัวชี้วัดตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นำข้อมูลเข้าในระบบ TPMAP มิติด้านรายได้เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และดำเนินการแก้ไขต่อไป รวมถึงให้รายงานผลการดำเนินงานให้ ศจพ.จ. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565

 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/