การ์ตูนสุขบัญญัติ ตอน “ตกน้ำป๋อมแป๋ม” (สุขบัญญัติ ข้อ 7 ปัองกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท)

การ์ตูนดีมีสาระ การ์ตูนสุขบัญญัติ ตอน “ตกน้ำป๋อมแป๋ม” (สุขบัญญัติ ข้อ 7 ปัองกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท)