จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อจัดทำอัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อจัดทำอัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดนนทบุรี ประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”

เช้าวันที่ 21 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำอัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัด จำนวน 1 ลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ภายในจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและมีมติร่วมกันเลือก “ลายหม้อน้ำลายวิจิตร” เป็นลายผ้าประจำจังหวัดนนทบุรี ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ สัญลักษณ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นผู้ออกแบบลายผ้าให้มีความสวยงาม ทันสมัย และสามารถสวมใส่ได้สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะได้นำลายผ้าที่ผ่านการออกแบบอย่างสมบูรณ์แล้วส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการบรรจุไว้ในหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากลต่อไป