อธิบดีกรม พส. เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่ ๑ โดยได้มอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนทุนพระราชทาน และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี) นายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

พร้อมนี้ นางนภาฯ ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยกล่าวถึงความสำคัญของการให้เวลาและร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ เป็นกำลังใจให้แก่กัน และขอให้ทุกคนบริหารชีวิต ใน ๔ ด้านให้สมดุล เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ได้แก่ ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว เพื่อน และการทำงาน นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมที่นักเรียนทุนฯ มีผลการเรียนในระดับที่ดี ขอให้ศึกษาเล่าเรียนให้สูงที่สุด เป็นแบบอย่างที่ดี และกลับมาเป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนทุนฯ รุ่นต่อ ๆ ไป

สุดท้าย ขอให้น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษา ด้วยการทำความดีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป

*********************************************