ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม มอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม มอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี