กรมการท่องเที่ยว ผนึกกำลังกรมการปกครองและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ MOU โครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 20 มกราคม 2565 กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง 3 หน่วยงาน โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ณ ห้อง BB 205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่สำคัญในการร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ลดความซ้ำซ้อน และมีความเป็นเอกภาพ ซึ่งฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยว กรมการปกครอง และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานภาคบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างครบวงจร ลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชน สถานประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับภาคบริการท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวได้จัดเสวนาเรื่อง “แนวทางการปรับตัวธุรกิจรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย และเป็นกรรมการบริหารโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย และ คุณอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สปาไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดมุมมองแนวคิดในการพัฒนาภาคบริการด้านการท่องเที่ยวแบบคนรุ่นใหม่ และให้แนวทางการสนับสนุนสถานประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการภาคบริการท่องเที่ยว ประมาณ 100 คน