กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีฯ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีนายพยุงศักดิ์ กาฬมิก ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ชยางคกุล คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และนายสันติ ลาตีฟี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฉบับที่ 3 โดยที่ประชุมได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล และอภิปรายในหลายประเด็น อาทิ สภาพความเป็นอยู่ในสถานที่ควบคุมตัว (การจัดให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ) การคุ้มครองแรงงาน (มาตรการประกันให้แรงงานได้รับค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม รวมทั้งไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็ก) การส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ (การรับรองว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับเลข 13 หลัก จะสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างเท่าเทียม) การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ต่อสู้เพื่อที่ดินทำกินและสิ่งแวดล้อม (การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความเพื่อต่อสู้คดีความ) เป็นต้น ทั้งนี้ กรมฯ จะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพัฒนาการต่างๆ ที่ได้รับจากการประชุมฯ ไปประกอบการจัดทำรายงานประเทศตามกติกาฯ ฉบับที่ 3 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ต่อไป

************************************************