‘กรมเจรจาฯ’ เผยอาเซียนเตรียมลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กางแผนการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ ถึง 30 การประชุม โดยในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนนี้ จะมีการประชุมในระดับปลัดกระทรวงและระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการลงนามร่วมกันในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ คือ ความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่ (ATISA) และความตกลงการลงทุน (ACIA)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยแผนการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 ว่า ในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ถึง 30 การประชุม โดยในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมที่สำคัญ 2 การประชุม คือ 1) การประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ HLTF-EI ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  และ 2) การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต

การประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งปลัดกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมการประชุม โดยจะมีการหารือติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรการสำคัญภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจอาเซียน เช่น (1) ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในปี 2562 (Priority Economic Deliverables) (2) การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือกับการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน เพื่อให้การออกกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (4) การปรับปรุงกลไกการทำงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นต้น

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายนนี้ ณ จังหวัดภูเก็ต จะมีการหารือในเรื่องสำคัญ คือ การให้ความเห็นชอบในประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่ไทยผลักดัน เพื่อให้องค์กรรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอของไทยไปดำเนินงานต่อไป รวมทั้งจะมีการลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ คือ ความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่ของอาเซียน (ATISA) และพิธีสารฉบับที่ 4 เพื่อแก้ไขความตกลงการลงทุนของอาเซียน (ACIA) ที่อาเซียนได้สรุปผลการเจรจาไปเมื่อปลายปี 2561 นอกจากการประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้ว ในเดือนเมษายน 2562 จะมีอีกการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจที่สำคัญคือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/50 ซึ่ง สปป.ลาว รับที่จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในช่วงวันที่ 4-8 เมษายน 2562 ณ นครหลวงเวียงจันท์ โดยในการประชุม SEOM ครั้งนี้ นอกจากจะมีการหารือติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรรายสาขาต่างๆ ของอาเซียนแล้ว ยังจะมีการหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐฯ และแคนาดา ด้วย

ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 113,934 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13 โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในปี 2561 มูลค่า 68,437 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,497 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเกินดุล 22,940 ล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย

——————————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์