📣 กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองบางกร่างจัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

📣 กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองบางกร่างจัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ตำบล มั่นคง ยั่งยืน

💥 เช้าวันที่ 19 ม.ค. 65 ที่วัดบางระโหง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี พันเอก บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง นำเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกร่าง และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

💥 โดยร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดบางระโหง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ปัดกวาดบริเวณพระพุทธรูป และรอบพระอุโบสถ จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้สนามลานวัด เก็บขยะและเศษกิ่งไม้แห้งบริเวณรอบ ๆ วัด เพื่อให้ศาสนสถานมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และช่วยกันเก็บและกำจัดวัชพืช เพื่อปรับสภาพน้ำบริเวณคลองอ้อมนนท์ให้ใสสะอาด เปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น

✍ ข่าว / 📸 ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี