“บิ๊กอู๋” มอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

รมว.แรงงาน มอบรางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีทำงานที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงาน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ซึ่งบทบาทของสตรีในประเทศไทยนั้น ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมาก ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติ และยังพบว่าผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงการประกอบการ กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี และความเสมอภาคชายหญิง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

จากนั้น รมว.แรงงาน ได้มอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562 แบ่งเป็น 7 ประเภท 26 รางวัล ประกอบด้วย 1.ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น 8 รางวัล 2. ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 8 รางวัล 3. ประเภทสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 5 รางวัล 4. ประเภทสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 2 รางวัล 5. ประเภทศิลปินดีเด่น 1 รางวัล 6. ประเภทสื่อมวลชนดีเด่น 1 รางวัล และ 7. ประเภทสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น 1 รางวัล โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับรางวัล อาทิ นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น, นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น, นางสุพัฒรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น, นางสาวกัลยาณี เจียมสกุล (บิว กัลยาณี) ศิลปินสตรีดีเด่น และสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทอล์คโชว์ เรื่อง “สตรียุคใหม่ พร้อมใจทำงาน ด้วยจิตอาสา สู่สังคมไทยเข้มแข็ง” โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น การแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีที่เคยได้รับรางวัลในปีที่ผ่าน ๆ มา และการสาธิตอาชีพอิสระ เป็นต้น

*************************************************