กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรม “พาณิชย์…จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง” มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษาแก่โรงเรียน 4 แห่ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดกิจกรรม“พาณิชย์…จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง” มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 90 เครื่องและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา เป็นประธานในงานดังกล่าว

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนรวม 4 แห่ง เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ อันจะนำไปสู่การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดท่ากุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 40 เครื่อง และโรงเรียนบ้านวังค้อ จังหวัดชลบุรี จำนวน 50 เครื่อง เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกตำรา สร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์)และโรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎร์บำรุง) โรงเรียนละ 12,000 บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม พาณิชย์…จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง ครั้งนี้ ในส่วนการมอบทุนการศึกษาเกิดจากการร่วมใจของบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของโรงเรียนวัดตำหนักใต้และวัดแคนอก ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีนี้ได้งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

————————————-

กรมทรัพย์สินทางปัญญา