กปน. ทุ่ม 50 ล้าน วางท่อประธานเสริมแรงดันน้ำ เพิ่มความสุขประชาชน

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปา เพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบส่งและสูบจ่ายน้ำ ตลอดจนปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบท่อประปา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งในส่วนของการขยายโครงข่ายระบบท่อประปา กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) วางท่อประธานและท่อจ่ายน้ำร่วมกับงานก่อสร้างถนนตัดใหม่ โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ช่วงถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ของสำนักการโยธา กทม. โดยเป็นงานวางท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ความยาวท่อ 1.2 กิโลเมตร และท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาวท่อ 3.5 กิโลเมตร รวมมูลค่างานประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562

นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมศักยภาพในการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำประปา รองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสุขให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น

**********************************