กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมบุคลากร พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี นางสาวจรวยพร สุขสุทิตย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและร่วมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธและเสรีภาพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จึงได้จัดทำโครงการในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ต่อไป

************************************************