รองปลัด พม. แถลงข่าวมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนแผน บูรณาการ 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงสาธารณะสุข

ในการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ สามารถดำเนินการ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยมี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้บริหารจาก 3 กระทรวงหลัก แขกผู้มีเกียรติ ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ รวมจำนวน 200 คน  โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องปกรณ์ อังุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

*********************************************