การปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในระหว่างปี 2560 – 2561 ว่าในปี 2560 สำนักงานประกันสังคมได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่ใช่ตามบัตรรับรองสิทธิ ปรับเพิ่มวงเงินการปลูกถ่ายไขกระดูก เป็น 1,310,000 บาท (เดิม 757,000 บาท) และปรับปรุงรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เป็น 113 รายการ (เดิม 95 รายการ) และในปี 2561 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทนเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ ลูกจ้าง เช่น ค่าทดแทนการขาดรายได้ เป็นร้อยละ 70 (เดิมร้อยละ 60) เพิ่มค่าทำศพกรณีตายหรือสูญหาย เป็นไม่น้อยกว่า 100 เท่า (เดิม 100 เท่า) และเพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินทดแทน เป็น 10 ปี (เดิม 8 ปี) เมื่อเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงาน รวมถึงการคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 777,228 คน สามารถกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง เพิ่มค่าฝากครรภ์กรณีคลอดบุตร 1,000 บาท เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร เป็น 600 บาท/เดือน (เดิม 400 บาท/เดือน) เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 1,2 และขยายเพิ่มทางเลือกที่ 3

สำหรับในปี 2562 อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ ให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน ได้แก่ การเพิ่มอัตราค่ารักษาพยาบาลกองทุนเงินทดแทน เป็นได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเต็มที่/จนสิ้นสุดการรักษา (เดิมไม่เกิน 2 ล้านบาท ) เมื่อเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงาน อีกทั้งมีการปฏิรูปบำนาญชราภาพ เช่น ปรับสูตรการคำนวณบำนาญจากค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นตลอดระยะเวลาการส่งเงินสมทบ ประกันเงินบำนาญขั้นต่ำ (กรณีเสียชีวิตภายใน 5 ปี) เพื่อให้ทายาทได้รับเงินส่วนที่เหลือครบ 60 เดือน (เดิมจ่าย 10 เดือน) และผู้รับบำนาญสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อได้ เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ เช่น เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีรักษาโรคมะเร็ง เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพกรณีบำบัดทดแทนไต และให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปได้อีก 6 เดือนอีกด้วย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมจะยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุด ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการ ที่ดีและเป็นที่พึ่งของลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างแท้จริงต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

——————————————-

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน