สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา พระราชทานอาหารช้างให้กับศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ จ.ลำปาง

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว  เป็นผู้เชิญอาหารช้างพระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดย นายสมเกียรติ ตันตระกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ว่าที่ พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ นายสุรเดช สมิเปรมเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชาญชัย​จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือช้างจรจัด ช้างที่ถูกทอดทิ้ง ช้างพิการ และช้างด้อยโอกาส ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของช้างจรจัด รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการช้างจรจัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม ปัจจุบัน ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ มีช้างในการดูแล ๒๓ เชือก

***************************************