กระทรวงเกษตรฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 สร้างผู้นำและเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 (Agriculture and Cooperative Executive Program : ACE) ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภูกรมชลประทาน (สามเสน) โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กษัตริย์นักเกษตร” ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปาฐกถาพิเศษ ผ่านระบบ Hybrid – On Site ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รวม 96 คน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ”เพื่อมุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่

รมว.กษ. กล่าวอีกว่า หลักสูตร วกส. จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้น  การสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของประเทศในภาพรวม ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานร่วมกันระหว่างภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ดังนั้น การจัดทำหลักสูตร วกส.ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายหน่วยงาน และผู้แทนเกษตรกรจะได้ช่วยระดมความคิดเห็น นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย ตลอดนจนร่วมกันแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วกส. ดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติที่จะส่งผลในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยหลักสูตรวกส. มีหลักสูตรที่ครอบคลุมใน 6 ด้านได้แก่

1. Agriculture and Cooperatives Landscape

2. Agricultural Market Mechanisms

3. Technology and Innovation

4.Current Issues for Agriculture Development

5. Research for the Future

6. Leadership and Sustainability

ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ ในการพัฒนาภาคการเกษตรและสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร วกส.

อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (Agriculture and Cooperative Executive Program : ACE) ขึ้น โดยได้ริเริ่มดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรวกส. ร่วมกัน 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา