กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สคร. 4 สระบุรี พร้อมมอบ 3 นโยบาย ในการดำเนินงาน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) พร้อมมอบ 3 นโยบายในการดำเนินงาน 1.การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 2.การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง และ 3.พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

วันที่ (7 มีนาคม 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจากแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และคณะในการพาเยี่ยมชมสถานที่ปฎิบัติงาน

แพทย์หญิงวรยา กล่าวในที่ประชุมว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด 70 อำเภอ ประชากรที่รับผิดชอบ 5,302,492 คน โดยในพื้นที่พบโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ 4 โรค 2 ภัยสุขภาพ คือ  1.โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จึงได้มีการดำเนินการคัดกรองและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามวิถีชีวิตในเขตเมือง เช่น ดำเนินการในโรงงาน สถานประกอบการ เป็นต้น  2.โรคไข้เลือดออก ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง  3.สภาพปัญหาจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งทาง สคร.4 ร่วมกับกรมอนามัย  กรมสนับสนุนบริการฯ กรมสุขภาพจิต ได้ลงพื้นที่และคิดค้นนวัตกรรมโปรแกรม Naphralan 4.0  เพื่อคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ 4.โรคอาหารเป็นพิษ จึงได้มีมาตรการพัฒนาแนวทางป้องกันการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคจากอาหารและน้ำ รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในค่ายลูกเสือ 5.วัณโรค 6.การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI)

นายแพทย์สุวรรณชัย ได้มอบนโยบายในการดำเนินงาน คือ 1.การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จากการรายงานพบว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาระดับต้นๆ จึงได้ให้คำแนะนำเรื่องจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2.การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง คือโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพต่างๆ  และ 3.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลากรอย่างต่อเนื่องและจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบริบทในการทำงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยยึดหลัก “ความเป็นธรรม ความใส่ใจ ให้มีปฏิสัมพันธ์” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

**********************************

ข้อมูลจาก : สคร. 4 สระบุรี /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค