จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะมาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/ 2565 โดยมี นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวม 1,562 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯ) มากกว่าปี 2564 จำนวน 353 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมาณน้ำใช้การได้ 1,478 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำในอ่างฯ โดยได้มีการจัดสรรน้ำให้กับกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 ซึ่งจะเพียงพอเฉพาะ เพื่อการอุปโภคบริโภค และผลิตน้ำประปา เพื่อการป้องกันปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค การผลิตน้ำประปาน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบต่อไป

โดย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝากถึงอำเภอและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรต้องสำรวจ ตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีเพียงพอหรือไม่ หรือมีบ่อน้ำ แหล่งน้ำในพื้นที่ว่าใช้ได้หรือไม่ จะได้กักตุนน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนกักตุนน้ำไว้ใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคครัวเรือนในช่วงหน้าแล้ง ในเรื่องของการร้องเรียนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งฝากถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปพบเพื่อรับฟังและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในทันที เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป